بایگانی موضوعی: سردفتران

جناب آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی

روح بلند افضل سران دفاتر اسناد رسمی ایران در جوار رحمت الهی آرام یافت 

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86%db%8c-2/