بایگانی موضوعی: آخرین مقرّرات

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه با کشور عراق

ماده ۱۶ ـ اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/

اصلاح قانون میزان حق الثبت و سایر حقوق ثبت اسناد و مدارک کشتی

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ab/

جدول مالیات نقل و انتقال و خودرو

جدول مالیات نقل انتقال اتومبیل خودروهای تولید داخل و خارج از کشور جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ ـ ۲۰۱۳ را از  اینجا دریافت نمائید .

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/248/

رأی دیوان عدالت اداری در مورد تعرفه برق مصرفی دفاتر

حسب دادنامه شماره ۸۳۵ شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲/۸۴/۷۱۶ اداره برق شهرستان مسجد سلیمان ملزم به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه از سایر مصارف با کد ۵۵۴۰ به مصرف خانگی با کد ۱۱۰۰ گردیده است .

Permanent link to this article: http://adlnevis.ir/243/